UNESCO-evro-perspektivy

Журнал «Європейські перспективи» №1 2017

evro-perspektivy-1-2017Колонка редактора

Вийшов друком черговий номер науково-практичного журналу
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ»
№1 2017

У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для правників та науковців в галузях:

  • теорії, історії держави і права, конституційного права;
  • адміністративного права;
  • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
  • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
  • банківського права;
  • економіки.

Пропонуємо вашій увазі такі статті:

ПРАВО
Теорія, історія держави і права,
конституційне право

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ТИПОЛОГІЯ ПРИНЦИПІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

У статті розглядається важливість проблеми дослідження основних засад і принципів виборів, висвітлення їх змісту, кваліфікації та формування теоретичних положень і конкретних рекомендацій, що мають прикладне значення для удосконалення виборчого законодавства України, сформоване визначення принципів виборчого процесу та проведена їх типологія та класифікація, показано, що реалізація одних принципів виборчого процесу сприяє реалізації інших принципів, але це можливо лише при системному їх використанні.


ТЕРЕМЦОВА Н.В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:  ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор досліджує актуальні питання та пропонує шляхи подолання проблеми, що виникають в умовах розбудови правової держави щодо підходу розуміння юридичної відповідальності. Наведено приклад, в чому полягає поблема основних концепцій юридичної відповідальності в теорії права. Проблема визначення праворозуміння залежить від методологічного підходу конкретного автора. Доведено, що юридичну відповідальність можна розглядати з позиції об’єктивного та суб’єктивного права.


ЄРМАКОВА Г.С.
ЄВРОПЕЙСЬКА ЄДНІСТЬ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРАВА ТА РЕЛІГІЇ В ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ВИМІРІ

Розкриті витоки євро інтеграційних процесів з точки зору існування дуалістичної моделі: релігійні норм та норми права. Визначено зміст регулюючої дії релігійних норм та їх вплив на суспільні відносини. Досліджено механізм взаємозв’язку права та релігії в процесі євроінтеграції. Визначені основні детермінанти формування системи регулювання суспільних відносин засобами правових норм.


ПАМПУРА М.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ

Розкрито зміст поняття «деформація правової свідомості».
Проаналізовано особливості форм проявів деформації індивідуальної, групової та суспільної правової свідомості у сучасному суспільстві, що трансформується. Визначено основні можливі напрямки подолання та попередження існуючих форм деформації правової свідомості в сучасній посттоталітарній Україні.


ЧУМАЧЕНКО С.В.
МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

У статті з’ясовано роль та місце органів державної влади у системі суб’єктів забезпечення національної безпеки України. Проаналізовані особливості основних органів державної влади – суб’єктів забезпечення національної безпеки України.


ОКОЛОВИЧ М.Є.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ МІСТОБУДІВНОГО НОРМОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ:  АНТИЧНІ ЧАСИ – ХІХ СТОЛІТТЯ

У статті проведено дослідження історії розвитку та становлення нормативно – правового регулювання містобудівною діяльності в Україні у період з античних часів до кінця ХІХ століття.


НАЛУЦИШИН В.В.
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В  ІСТОРИЧНІЙ  РЕТРОСПЕКТИВІ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

У статті досліджується ґенеза ідеї соціального контролю та її вплив на розвиток порядку. Стан порядку і стабільності у суспільстві залежить від багатьох соціальних факторів. Серед них важливе місце займає соціальний контроль, як засіб саморегуляції суспільства, мета якого полягає у впорядкуванні суспільних відносин. Особливої гостроти ця проблематика набуває у правовій площині, де соціальний контроль використовується разом з іншими соціальними і правовими засобами, як вирішальний фактор у формуванні правового порядку.

Встановлено, що соціальний контроль відомий людству від початку створення першого соціального інституту – сім’ї. Виявлено, що реалізація соціального порядку, який породжується соціальними зв’язками та зумовлений контролем може досягатися за допомогою: моральних норм (Конфуцій); засобів примусового характеру (Н. Макіавеллі, Ж-Ж. Руссо); лідерства, престижу, табу, громадської думки (Р. Парк); солідар- ності (Е. Дюркгейм); освітніх інститутів, навчальних закладів тощо (П. Бурдьє); раціоналізації економіки, управління, суспільного життя, влади (М. Вебер); примусу, експлуатації, влади (К. Маркс, Г. Зіммель, Ф. Енгельс); соціальних норм і цінностей, ритуальних дій, інституалізації, примусу, насильства (Т. Парсонс); культури, санкцій (Р. Лапьєр); влади та підпорядкування через національну церкву, систему каст, титулів і церемоній (Г. Спенсер);народних звичаїв, традицій, соціальних інститутів, законів (У. Самнер).

Адміністративне право

БАНДУРКА О.О.
ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВЛАСНОСТІ

Дана стаття присвячена загальним положенням адміністративно – правового захисту права власності та виокремлення відповідних заходів у цій сфері. Зроблено відмежування поняття охорони та захисту. Визначено поняття адміністративного захисту, а також охарактеризовано основні адміністративні заходи захисту власності.


ГУСАРОВ С.М.
РОЛЬ І ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ НА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто сучасний стан нормативно – правового визначення ролі державних органів у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні. Особлива увага приділена ролі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції у даній сфері. Розглянуто пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази забезпечення безпеки дорожнього руху.


КАЛАШНИК М.В.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ

Поліція є новоствореним органом адміністративної системи України. Питання соціального забезпечення працівників поліції відтепер має вирішуватися згідно з вимогами Закону України «Про Національну поліцію». Розуміння вченими самого визначення «соціального забезпечення» досить різниться. Захист соціальних прав діючого працівника поліції або ж особи, яка завершила несення служби та потребує встановлення пенсійного забезпечення, на практиці є процедурно складним. Дане наукове дослідження спрямоване на подальшу профілактику та запобігання порушень гарантій соціального забезпечення працівників поліції.


ГРИМИЧ М.К.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

У статті охарактеризовано правові засади, сутність і значимість актів Конституційного Суду України. Сформульовано основні особливості актів Конституційного Суду як джерела адміністративно – процесуального права України, обґрунтовано їх нормативно – правову природу та прецедентний (квазіпрецедентний) характер рішень Суду.


БОЛЬБІТ Ю.Л.
СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та чинного законодавства України, визначено основні суб’єкти державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Зазначено, що ключовим суб’єктом державного контролю є Державна фіскальна служба України, яка наділена широким колом повноважень, щодо здійснення контролю у зазначеній сфері суспільних відносин. Наголошено, що ефективне здійснення такої діяльності просто неможливе без належної тісної взаємодії з іншими органами державної влади.


БУРБИКА В.О.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та чинного законодавства України визначено основну мету та завдання взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами. Надано авторське бачення щодо розуміння поняття «взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами». Наголошено, що єдиним важливим фактором виникнення взаємодії між органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами є саме спільна мета, адже відповідно до чинного законодавства України завдання органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів не співпадають.


ФЕЛИК В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню напрямків та особливостей функціональної підготовки працівників поліції як суб’єктів профілактичної діяльності. Сформульоване авторське визначення поняття кадрового забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції; з’ясовано структуру кадрового забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції та місце в ньому функціональної підготовки працівників поліції; охарактеризовано зміст функціональної підготовки працівників поліції як суб’єктів профілактичної діяльності.


БАЛАБАН К.І.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ

У статті проаналізовано сучасний стан податкового права Європейського Союзу та України. З’ясовано структуру джерел податкового права країн – членів ЄС. Охарактеризовано окремі положення Договору про ЄС в частині регулювання податкових відносин. Наголошено на провідній ролі принципу законності в податковому праві ЄС. На основі аналізу норм національного податкового права, визначено переваги та недоліки Податкового кодексу України.


ГОЛУБ В.О.
ОНТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

У статті здійснено короткий аналіз онтологічної характеристики інституту адміністративно – правового режиму воєнного стану за законодавством Україні та законодавством зарубіжних держав. Подано авторське визначення поняття надзвичайного адміністративно – правого режиму воєнного стану.

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

КОРОВАЙКО О.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПУБЛІЧНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

У статті на підставі аналізу юридичної літератури та чинного законодавства з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини розглянуто проблеми реалізації міжнародних стандартів публічного судового розгляду в кримінальному судочинстві України.

Визначено напрями удосконалення кримінального процесуального законодавства з метою забезпечення належного механізму дотримання вимог щодо реалізації засади гласності та відкритості судового провадження, зокрема, повідомлення сторін та учасників кримінального провадження про час і місце судового засідання, забезпечення належних умов для фіксування процесу громадськістю та його транслювання, обґрунтування причин прийняття рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.


ГРИНЮК В.О.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТУ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Х-ХІХ СТОЛІТТЯ

У статті здійснено історико – правовий аналіз становлення та розвитку функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві Х – ХІХ століття. Виділено два основних історичних періоди розвитку вказаної функції. Зроблено висновок, що протягом усієї історії кримінального процесу функція обвинувачення розглядалася як особлива, самостійна функція, для здійснення якої створювались спеціальні органи, діяльність яких не була пов’язана з відправленням правосуддя.


КЛИМЕНКО О.А.
ФАКТОРИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ У СФЕРІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

У статті розглянуті питання, присвячені деяким аспектам кримінологічної характеристики шахрайства у сфері надання туристичних послуг. Проаналізовані групи факторів детермінації цих злочинів та визначені основні заходи запобігання їм.


ЗАХАРЧЕНКО І.М., СЕМЕНЮК О.О.
ДО ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СВОБОДИ СОВІСТІ

У статті проведено аналіз наукових позицій щодо розуміння предмета як елементу складу злочину в цілому та злочинів проти свободи совісті зокрема. З’ясовано, що кваліфікація злочинів передбачених ст.ст. 161, 178, 181 Кримінального кодексу України залежить від однозначного розуміння таких понять, як: «почуття», «релігійні переконання», «релігійна святиня», «релігійний обряд», «священнослужитель», «релігійна споруда», «культовий будинок».


ЧЕРЕПІЙ П.П.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ УМИСНОГО ВБИВСТВА, ВЧИНЕНОГО З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ

Стаття присвячена дослідженню специфічного кримінально – правового змісту вбивства з особливою жорстокістю. Проведено детальний аналіз умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю. У результаті аналізу особливостей об’єктивних та суб’єктивних ознак вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, визначено специфічні ознаки досліджуваного злочинного діяння.

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

СІДЕЙ О.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ПРАВА НА ЛІКАРСЬКУ ТАЄМНИЦЮ

Стаття розглядає питання регулювання права на інформацію про стан здоров’я та лікарську таємницю. Досліджено обсяг інформації, яка регулюється цим правом. Визначено поняття «права на інформацію про стан здоров’я» та «лікарська таємниця». Проаналізовано проблеми, що виникають під час здійснення цих прав та запропоноване їх вирішення.


СЕНИК С.В.
ОСТАТОЧНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ ТА ГОСПОДАРСЬКІЙ СПРАВАХ ЯК УМОВА ПОДАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ

У статті досліджуються питання новел законодавчого регулювання щодо права на подання конституційної скарги в цивільному та господарському судочинствах. Аналізуються форми судових актів на предмет їх остаточності як однієї з необхідних умов для подання конституційної скарги. Запропоновано розуміння сутності «остаточність» судового рішення.

Банківське право

КІКІНЧУК В.Ю.
МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Стаття присвячена дослідженню місця, ролі та особливостей діяльності об’єднань громадян щодо забезпечення економічної безпеки держави.

Економіка

ЗАХОЖАЙ В.Б., БРАТУСЬ Г.А.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Запропоновано методичний підхід щодо вибору стратегії підвищення ефективності діяльності промислових підприємств, який розроблено у межах системи «споживач – підприємство – партнер» та дозволяє сформувати стратегічні альтернативи розвитку підприємств за допомогою кількісно визначеної стратегічної позиції.


БИСТРЯКОВА В.Н., ОСИПЧУК М.В., ОСАДЧА А.М.
ЛОГОТИП У РЕКЛАМІ

У статті в рамках маркетингового й дизайнерського дискурсу розглянуті особливості використання логотипів у рекламній діяльності. Розглянуті історичні витоки логотипів. Виявлені окремі наукові дефініції терміну «логотип». Проаналізовані класифікаційні схеми та функції логотипів у рекламі. Досліджена історія успіху логотипу компанії Apple. Оцінена роль логотипів у політичній рекламі.


ШАРОНОВА О.В.
ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті на основі дослідження наукових напрацювань закордонних та вітчизняних вчених дано визначення термінів «логістика» і «логістична інфраструктура підприємства». Доведено важливість впливу логістичної інфраструктури підприємств на їх конкурентоспроможність та конкурентні переваги. Охарактеризовано складові логістичної інфраструктури підприємства (зовнішня матеріальна та нематеріальна логістична інфраструктура підприємства на світовому, міжнародному, національному, регіональному рівнях і внутрішня матеріальна та нематеріальна логістична інфраструктура підприємства) та їх вплив на конкурентоспроможність суб’єктів господарювання.
Виокремлено та надано характеристику складовим впливу логістичної інфраструктури підприємств на їх конкурентоспроможність (територіальна, часова, оптимізація витрат, якість продукції, сервіс). У дослідженні також розкрито особливості впливу різних складових організаційної структури логістичної інфраструктури підприємств різних галузей економіки на їх конкурентні переваги.


КОПАЧ А.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ У РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

У статті визначено пріоритетність та значний потенціал аграрного сектору економіки України у сучасних умовах посткризового розвитку держави. Наведене вимагає від аграрних підприємств України підвищення ефективності і результативності власної фінансово – господарської діяльності, чого неможливо досягти без стратегічного управління та розробки і реалізації відповідних стратегій управління.
У дослідженні відмічено ряд проблем, де однією з головних є проблема теоретичного обґрунтування розробки та реалізації стратегій управління аграрними суб’єктами господарювання України в рамках інтеграції держави у економічний простір Європейського союзу (ЄС). Для вирішення виявленої проблеми у науковому дослідженні було сформульовано термін «стратегія управління аграрним підприємством», макро- та мікроаспекти, фактори, принципи, етапи розробки та реалізації такої стратегії.

РИБАЛЬЧЕНКО К.В.
ГЛОБАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

У науковій статті проведено дослідження особливостей розвитку глобальних детермінантів інтернаціоналізації національної інноваційної системи. Обгрунтовано глобальні детермінанти інтернаціоналізації національної інноваційної системи.
Проаналізовано сучасні тенденції формування та розвитку інтернаціоналізації національної інноваційної системи в Україні. Побудовано схему національної інноваційної системи України.


 

pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №1 2017

 

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ
«Європейські перспективи» №1 2017