zhurnal-yevropejski-perspektyvy

Журнал «Європейські перспективи» №1 2018

Колонка редактораzhurnal-yevropejski-perspektyvy-2-2017

Вийшов друком перший номер науково-практичного журналу
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ»
2018

У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для правників та науковців в галузях:

  • теорії, історії держави і права, конституційного права;
  • адміністративного права;
  • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
  • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
  • міжнародного права;
  • філософії та психології права;
  • банківського та фінансового права;
  • рецензії, анотації.

Пропонуємо вашій увазі анотації статей:

Теорія, історія держави і права, конституційне право

Шевченко Анатолій Євгенович,
Лощихін Олександр Миколайович,
Пашко Павло Володимирович

Проблеми відновлення діяльності військових судів в Україні в контексті європейського досвіду (стор.5)

Непроста внутрішньополітична ситуація в сучасній Україні складає реальність нашого життя. Крайню напруженість викликають «кримські» події 2014 р., діяльність незаконних збройних формувань у складі т.зв. «ДНР» та «ЛНР», втручання у внутрішні справи незалежної України спецслужб РФ, проведення протягом 2014 – 2018 р. на Сході України Антитерористичної операції та ін. Усі ці явища закономірно впливають на різке зростання в Україні протягом останніх чотирьох років кількості військових злочинів, як наслідок – відбулось внесення відповідних змін і доповнень до Кримінального кодексу України, запровадження інститутів військової прокуратури та військово-цивільної адміністрації у тощо.

Проблема даної статті полягає у необхідності проаналізувати проблеми відновлення діяльності військових судів в Україні в контексті європейського досвіду.


Москалюк Олександр Володимирович

Динамічне тлумачення: ЗА і ПРОТИ (стор.15)

У статті розглядаються статичне та динамічне тлумачення права. На думку автора, застосування динамічного тлумачення виклакане об’єктивною необхідністю, пов’язаною з недосконалістю тексту норми права. В умовах кваліфікованого суддівського корпусу, саме за рахунок динамічного тлумачення можна долати вади законодавства, а також компенсовувати відсталість норм права від розвитку суспільних відносин. Однак, якщо судова система «хвора», то динамічне тлумачення ще більше розбалансовує правову систему.


Веклич Владислав

Юридичні гарантії діяльності правоохоронних органів як суб’єктів правозастосування щодо боротьби з корупцією в Україні (стор.19)

У статті закцентовано увагу на проблемі юридичних гарантій діяльності правоохоронних органів як суб’єктів правозастосування щодо боротьби з корупцією в Україні. Взято до уваги практичні особливості її вираження, а також нагальний характер потреби щодо її врегулювання. Окреслено теоретичну концепцію правового вираження ідеалізованої моделі врегулювання розглядуваної проблеми.


Волошин Микола Володимирович

Теоретико-правовий підхід до проблеми визначення землі як об’єкта права власності українського народу (стор.25)

В статье проанализированы различные теории относительно определения земли как объекта права собственности Украинского народа.
Охарактеризованы научные подходы к определению признаков земли как объекта земельного права.


Когут Єлизавета Олегівна

Теоретичні основи правового регулювання суспільних відносин в умовах розбудови правової держави (стор.30)

У статті розглядаються правові основи, що виступають в якості своєрідної надбудови, на якій базується і реалізується вся правова система. Доводиться, що норми права закріплюються або в законодавчих актах, або ж відображаються у змісті правових норм, вони є основним орієнтиром усієї правотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності державних органів.

Адміністративне право

Личенко Ірина Олександрівна

Права, свободи та законні інтереси як елементи правового статусу особи (стор.34)

В статье установлено, что правовой статус лица характеризуется совокупностью прав, свобод и законных интересов, тесно связанных между собой. Установлено, что через понятие правового статуса личности отражаются основные стороны юридического бытия индивидов, раскрываются особенности правосубъектности людей, разнообразные проявления их прав, свобод, законных интересов. В статье представлен научный анализ содержательных характеристик прав, свобод и законных интересов личности и определено их соотношение в рамках правового статуса личности.


Пономарьов Сергій Павлович

Український парламент у системі сектора безпеки й оборони (стор.39)

Верховну Раду України визнано основним суб`єктом забезпечення діяльності сектора безпеки і оборони держави. Розглянуті повноваження Українського парламенту у сфері забезпечення безпеки і оборони держави. Охарактеризовані функції та методи діяльності парламенту – Верховної Ради України в сфері забезпечення національної безпеки і оборони. Досліджені повноваження Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, показана його структура та перелік питань, віднесених до його компетенції, наголошено на необхідності завершення реформування сектора безпеки і оборони. Сектор безпеки і оборони визначено як сукупність державних органів та організацій, які покликані гарантувати безпеку особи, суспільства і держави.


Легка Оксана Володимирівна

Ювенальна юстиція та міжнародні тандарти адміністративної відповідальності (стор.45)

У статті проаналізовано особливості заходів впливу, які застосовуються до неповнолітніх осіб у межах адміністративного законодавства, а також підстави та особливості їх застосування. Досліджено керівні принципи здійснення правосуддя щодо неповнолітніх осіб та цілі ювенальної юстиції.


Почанська Олена Сергіївна

Політичні права і свободи громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, як об’єкт адміністративно-правового забезпечення (стор.50)

Розглянуто основні наукові підходи до визначення змісту, особливостей та класифікації політичних прав людини. Визначено основні політичні права і свободи громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, розглянуто їх зміст та особливості реалізації. Проаналізовано сучасний стан адміністративно-правового забезпечення політичних прав і свобод громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні.


Піляй Іван Володимирович

Засоби досягнення обізнаності про систему та функціонування органів прокуратури України (стор.58)

У статті автором досліджено обізнаність про систему та функціонування органів прокуратури в Україні. Автор проаналізував основні засоби забезпечення обізнаності, а саме правові норми та комунікативні рішення. З-поміж іншого, автором запропоновано удосконалити принцип транспарентності в органах прокуратури через модифікацію змісту пам’ятки про роз’яснення прав та обов’язків учасників кримінального процесу.


Уткіна Марина Сергіївна

Методи забезпечення функціонування фінансової системи України (стор.65)

У статті автором розглянуто теоретичні основи пізнання категорії «метод» та «метод правового регулювання». Було проаналізовано систему методів, які забезпечують функціонування фінансової системи України. Також було наведено класифікацію вищезазначених методів.


Лисенко Юлія Олександрівна

Поняття та зміст правового статусу представника як суб’єкта адміністративного процесу (стор.70)

У статті проаналізовано теоретико-правові підходи щодо правового статусу представника в адміністративному процесі. Запропоновано визначення поняття юридичної відповідальності представника. З’ясовано основні права, завдання та обов’язки представника в адміністративному процесі. Визначено та узагальнено особливості процесуального статусу представника.

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

Басай Віктор Давидович

Правовий статус з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ як суб’єкта формування вищої ради правосуддя (стор.77)

У статті проаналізовано зміни щодо порядку формування Вищої ради правосуддя, передбачені конституційною судовою реформою. Досліджено питання правового статусу з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ як суб’єкта формування ВРП. Розглянуто питання та здійснено аналіз судової практики у справах щодо оскарження рішень з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.


Канцір Володимир Степанович,
Слотвінська Наталія Дмитрівна

Кримінальна відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди: досвід регламентації в окремих іноземних державах (стор.84)

Проаналізовано кримінальне законодавство окремих держав – членів Європейського Союзу, що стосується злочинів, які полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди. Це дає підстави для нового розуміння тенденцій та векторів логічного розвитку цього інституту у порівнянні із відносно сталим аналогічним законодавством іноземних держав. Визначені основні відмінності та спільні риси правового регулювання, для усвідомлення необхідності у перегляді певних положень кримінального законодавства, зокрема, щодо запобігання та протидії корупції, кореляції його до міжнародних стандартів. Виокремлено положення, які можуть бути цікавими для запозичення українському законотворцю.


Жровська Ірина Мирославівна,
Бортник Надія Петрівна

Взаємозв’язок кримінального права та загальнотеоретичного правознавства (стор.93)

Стаття присвячена питанню взаємозв’язку кримінального права та загальнотеоретичного правознавства. Доведено, що наука теорії держави і права здійснює наступні допоміжні функції для кримінального права: встановлює місце кримінального права у системі права країни; забезпечує внутрішню структурованість кримінального права; визначає основні принципи функціонування кримінального права; слугує основою для визначення понятійно-категоріального апарату; створює підґрунтя для правотворчого процесу; сприяє подоланню колізій та прогалин у кримінально-правовому законі; тлумачення норм кримінального права відбувається за загальновстановленим механізмом; виступає потужним правовиховним механізмом, забезпечує загальний всеобуч населення та соціалізацію суспільства.


Волинець Руслан Анатолійович

Злочини та адміністративні правопорушення проти фондового ринку: 
окремі аспекти співвідношення (стор.98)

У статті аналізуються найбільш значимі проблеми, пов’язані із співвідношенням злочинів, що посягають на фондовий ринок та адміністративних правопорушень, що завдають шкоди фондовому ринку. Аналізується зміст ознак складів таких злочинів та адміністративних правопорушень. Досліджується значення таких ознак як розмежувальних критеріїв. Формулюються відповідні рекомендації, важливі для правозастосовчої діяльності.


Мозоль Станіслав Анатолійович

Інтегративні властивості кримінологічної безпеки в структурі кримінологічних знань (стор.105)

Стаття присвячена дослідженню особливостей інтегративних властивостей кримінологічної безпеки у системі кримінологічних знань. Зазначається, що кримінологічна безпека має явно виражений кримінологічний контекст. Робиться аналіз суті явища інтеграції та характеризується її процес у різних аспектах.


Лазарев Андрій Павлович

Інститут слідчої розшукової дії: теорія та практика  (стор.113)

Розглянуто концептуальні положення проведення слідчих розшукових дій, під час розкриття кримінального правопорушення, визначення вини підозрюваного, встановлення фактичних даних, процесуальне закріплення як доказів у кримінальному провадженні. Надаються теоретичні та практичні елементи розподілу слідчих розшукових та негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальні положення механізму їх проведення. Пропонується внесення доповнень, змін до чинного законодавства, запропоновано шляхи його удосконалення.


Ейбатов Заур Мардан огли

Забезпечення права на оскарження та його реалізація в кримінальному провадженні (стор.118)

У статті проводиться дослідження та аналіз сутності, змісту та нормативного закріплення права на оскарження рішень, дій та бездіяльності у кримінальному провадженні. Зазначено практичні аспекти реалізації даного інституту. Виділено деякі проблеми нормативного закріплення інституту оскарження та запропоновано авторські позиції удосконалення чинного законодавства.


Черенков Артур Михайлович

Використання державних реєстрів та автоматизованих баз даних у процесі доказування незаконного збагачення (стор.123)

Проведено аналіз законодавства, яке регламентує роботу державних реєстрів та автоматизованих баз даних, які містять відомості, що мають значення для ефективного доказування незаконного збагачення. Визначено перелік державних реєстрів та порядок доступу до них, а також форми їх використання при проведені досудового розслідування у кримінальних провадженнях про незаконне збагачення.


Льозний Олег Анатолійович

Щодо сутності корупції: аналіз міжнародних  стандартів  кримінального судочинства та законодавства України (стор.129)

Здійснюється аналіз міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів, а також довідкової літератури щодо визначення поняття «корупція». Досліджуються передумови її виникнення, заходи протидії на різних етапах державно-правового розвитку України. На підставі цього надається висновок, що корупція виступає як складне системне та соціальне явище, яке в даний час продовжує існувати практично у всіх країнах світу. Надається власне бачення сутності корупції.


Берило Олександр Георгійович

Проблемні питання основного безпосереднього об’єкта злочину,  передбаченого ст. 139 Кримінального кодексу України (стор.136)

Досліджено дискусійні питання щодо визначення основного безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 139 КК України. Проаналізовано сучасні погляди щодо його структурування та пропонується авторське визначення, під яким слід розуміти суспільні відносини, що охороняють життя та здоров’я особи і забезпечують реалізацію права громадян на надання медичної допомоги. Обґрунтовано висновок, що структуру суспільних відносин основного безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 139 КК України, складають відносини, що виникають між учасниками суспільних відносин (пацієнтами та медичними працівниками) з приводу предмета цих відносин, яким виступає життя й здоров’я особи. Механізм порушення полягає у необхідній зміні соціального зв’язку (відповідних вчинках суб’єктів, що забезпечують збереження медичними прийомами та засобами належного існування предмета суспільних відносин).


Нікітін Анатолій Анатолійович

Службова особа як суб’єкт порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї  (стор.143)

Розглянуто різні підходи щодо поняття спеціального суб’єкту злочину. Проаналізовано ознаки службової особи як суб’єкта порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Обґрунтована важливість теоретичного розуміння даної категорії. Висвітлено обов’язкові та додаткові ознаки суб’єкта злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України. Доведено, що така особа повинна бути наділена як загальними, так і спеціальними ознаками суб’єкта злочину. Із загальних ознак випливає, що це є фізична осудна особа, яка досягла шістнадцятирічного віку. Спеціальна ознака вказує на наявність статусу службової особи, у розумінні ч. 3 та ч. 4 ст. 18 КК України.


Опанасенко Віталій Ігорович

Фальсифікація особистісних доказів: окремі питання  кримінально-правової кваліфікації (стор.151)

Стаття присвячена дослідженню окремих проблемних питань кваліфікації завідомо неправдивих показань та примушування до давання завідомо неправдивих показань. Розглядаються наступні питання: а) встановлення моменту закінчення злочину за ст. 384 КК у формі завідомо неправдивих показань та етапу, на якому можлива добровільна відмова від доведення злочину до кінця; б) відмежування продовжуваного злочину за ст. 384 КК від повторності злочинів; в) співвідношення завідомо неправдивого показання (ст. 384) та завідомо неправдивого повідомлення про злочин (ст. 383 КК); г) кваліфікація незаконного впливу на осіб з метою спонукання їх до надання завідомо неправдивих показань.

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

Костюченко Олена Євгенівна

Розвиток української правової моделі гендерної рівності в трудових відносинах (стор.160)

Пропонована стаття присвячена дослідженню правових можливостей розвитку української правової моделі гендерної рівності. Самостійного висвітлення у роботі набули європейські підходи до вирівнювання правового становища чоловіка і жінки у трудових відносинах. Окремо наголошується на необхідності перегляду чинного трудового законодавства України на предмет відображення у ньому «гендерно нейтральних» положень, які дозволяють працівникові реалізовувати його право на працю з урахуванням його сімейних обов’язків. На прикладі Франції та Німеччини продемонстровано національні особливості впровадження гендерної рівності у сфері праці. Піддано критиці окремі положення проекту Трудового кодексу України та висловлено низку рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення вітчизняного трудового законодавства та розвитку вітчизняної моделі гендерної рівності.

Міжнародне право

Шашкова-Журавель Ірина Олександрівна

Участь міжнародної організації праці в міжнародно-правовій системі соціального захисту безробітних (стор.169)

Дана наукова стаття спрямована на комплексне дослідження створеної за участі Міжнародної організації праці міжнародно-правової системи забезпечення соціальних прав безробітних. Головна увага в даній статті приділяється аналізу міжнародно-правових актів МОП, спрямованих на забезпечення соціального захисту безробітних та відображення їх приписів на рівні європейського законодавства та законодавства окремих національних правових систем. Автор дає бачення шляхів посилення ефективності реалізації міжнародно-правових норм про соціальний захист безробітних на національному рівні.

Філософія та психологія права

Слюсарчук Христина Тарасівна

Філософсько-правовий погляд на Розвиток та взаємовплив лібералізму та комунітаризму (стор.175)

У статті проаналізовано сучасні філософсько-правові течії, що утворились на перетині предметного поля лібералізму та комунітаризму. Оскільки дані філософсько-правові течії виникли не завдяки повному злиттю лібералізму та комунітаризму, а лише врахувавши певні побажання комунітаризму до лібералізму, запропоновано ознаки, притаманні кожній із досліджуваних філософсько-правових течій та взаємодоповнення між бінарними концептами лібералізму та комунітаризму як філософсько-правових течій і пошук нової філософсько-правової течії, яка б знейтралізувала опозиції між лібералізмом та комунітаризмом.

Банківське та фінансове право

Гасымзаде Рамиз Айдын оглу

Налог на добавленную стоимость:
сравнительный анализ 
законодательств стран Содружества Независимых Государств  (стор.184)

Налоговая политика государства является неотъемлемым элементом налоговой системы, поскольку налоговое законодательство является следствием налоговой политики государства, которая должна гибко сочетаться с объективными экономическими процессами, происходящими в стране


Гедзюк Олена Вікторівна

Сутність та правове регулювання податкової соціальної пільги  (стор.191)

У статті проаналізовано значення податкової соціальної пільги в оподаткуванні доходів фізичних осіб. Досліджено правове регулювання податкової соціальної пільги та особливості реалізації права платника податків на пільгу. Автором виявлено розбіжності у правовому регулюванні даного інструменту та роллю, яку виконує податкова соціальна пільга у державі.

Рецензії, анотації

Білас Іван Григорович
Білас Андрій Іванович

Сучасна юриспруденція (підручник):
СУЧАСНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ (книга I) 
 (стор.196)


pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №1 2018

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ
«Європейські перспективи» №1 2018