PDF-UNESCO-evro-perspektivy

Зміст журналу «Європейські перспективи» №2 2017

pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №2 2017

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №2 2017

Економіка

Вовчак О.Д., Сенищ П.М, Канцір І.А.
Системні ризики банківського та реального секторів національної економіки в контексті забезпечення фінансової стабільності  …стор.5

Захожай В.Б., Черняєва О.О.
Інформаційне підґрунтя процесів обліку витрат підприємства  …стор.15

Нагорний П.О.
Доктринальне визначення поняття «виконавча влада» у контексті реформування органів виконавчої влади України на регіональному рівні  …стор.21

ПРАВО
Теорія, історія держави і права,
конституційне право

Дірочка О.М.
Правова держава як загальноцивілізаційне гуманітарне суспільство:
теоретико-правовий аспект
стор.27

Ярушевська І.І.
Кодифікація норм права на прикладі провідних галузей права:
теоретико-правовий аспект стор.32

Лощихін О.М., Сущенко К.С.
Сучасна характеристика соціально-економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні та труднощі їх реалізації в сучасному українському суспільстві стор.37

Пащенко Д.А.
Режимні заходи радянської влади щодо мілітаризації держави та суспільства (1939-1941 рр.) стор.40

Калістратов О.
Актуальне питання щодо особливості формування громадянського суспільства: теоретичний аспект стор.48

Адміністративне право

Музичук О.М., Пахомов В.В.
Удосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності суб’єктів контролю у сфері земельних відносин в Україні стор.55

Світлична Ю.О.
Правові гарантії іноземного інвестування в економіку України стор.61

Долинний А.В.
Національна поліція у системі суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів в Україні стор.66

Носач А.В.
Форми взаємодії служби безпеки україни з органами державної влади та громадськістю у сфері протидії тероризму стор.72

Сірант О.Р.
Електронні докази як об’єкт дослідження в адміністративному праві стор.79

Пономарьов С.П.
Виклики та загрози національній безпеці України в сучасних умовах та в перспективі стор.85

Файнгольд І.Д.
Зарубіжний досвід контролю за адвокатською діяльністю та можливості його використання в Україні стор.91

Кроленко Д.Ю.
Правове регулювання експертизи проектів у будівництві стор.96

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

Вознюк А.А.
Порядок визнання злочинних об’єднань терористичними:
актуальні проблеми теорії та практики стор.100

Шевчишен А.В.
Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час спеціального досудового розслідування стор.106

Гарник Л.Л.
Застосування преюдиції при розгляді вимог кредиторів у справі про банкрутство стор.116

Налуцишин В.В.
Ціннісні основи соціального контролю та правового порядку у філософії стародавньої Греції стор.120

Лемеха Р.І.
Обставини, що виключають злочинність діяння медичних працівників стор.129

Обозна О.О.
До питання класифікації мунітетів у кримінальному процесі України стор.136

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

Угриновська О.І.
Проблеми реалізації прав учасників бойових дій:
цивільно-процесуальний аспект стор.144

Рунова В.В.
Адміністративно-правовий статус учасників адміністративних процедур у діяльності господарських судів стор.153

Судоустрій

Меліхова Ю.О.
Основні проблеми та напрями вдосконалення інституту адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку стор.159

Філософія та психологія права

Соломчак Х.Б.
Ціннісна орієнтація як елемент мотиваційної структури особистості стор.165

Міжнародне право

Курдюкова В.С.
Особливості міжнародного співробітництва України щодо захисту культурних цінностей стор.172

Шашкова-Журавель І.О.,
Ануфрієв М.І.
Характеристика міжнародно – правової системи захисту трудових прав працівників із сімейними обов’язками стор.182

Банківське та фінансове право

Синявська Н.С.
Інститут аудиту через призму економіко-правових перетворень стор.188

Дискусії, обговорення, актуально

Нікітін А.А.
Критерії періодизації розвитку кримінальної відповідальності за порушення порядку в’їзду на територію україни та виїзду з неї …стор.193