Зміст журналу «Європейські перспективи» №3 2018

pdf-iconPDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №3 2018

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №3 2018

Адміністративне право

ДЕНІС О.В.
ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ  …стор.5

БУХАРЄВ В.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ  …стор.11

ЛОПАТІН С.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ВОДІЯ ЯК УЧАСНИКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ …стор.17

ШЕВНІН С.М.
ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ФІНАНСУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  …стор.23

КАЛГУШКІН Ю.Л.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ  …стор.31

КЛЮЄВА Є.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ
СИСТЕМ УКРАЇНИ, ЗОКРЕМА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ, В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  …стор.37

РУСЕЦЬКИЙ А.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ   …стор.42

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

ТЕРТИШНИК В., КОРНІЄНКО М.
WHITE-COLLAR CRIME В «МОДНИХ ПІДЖАКАХ»  …стор.48

КАПЛЯ О.М.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В СИСТЕМІ ЗАСАД (ПРИНЦИПІВ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ   …стор.55

ЗАЯЦЬ Р.Я.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОВ’ЯЗКІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ   …стор.62

ТЕРПЕЛЮК Є.В.
ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ВИННИМ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ПОСЯГАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ОСОБИ)   …стор.68

РУСАНЮК М.М.
КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ»   …стор.74

ИСБЕНДИЯРОВ ГАЛАНДАР КОЧАРИ ОГЛУ
О КОЛЛИЗИИ УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОВ И ПУТЯХ ЕЁ РАЗРЕШЕНИЯ   …стор.78

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

ЛИЧЕНКО І.О.
ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ   …стор.83

ЄФРЕМОВА І.О.
ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УСИНОВЛЮВАЧА В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ   …стор.89

МАКОВЕЦЬКА В.В.
БАТЬКІВСЬКЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН   …стор.96

ЗАВЕРТНЕВА-ЯРОШЕНКО В.А.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТІ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН  …стор.103

КРАСВІТНА Т.П.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ  …стор.116

ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
ПОРУШЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ, ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА МОРАЛЬНИХ ЗАСАД СУСПІЛЬСТВА ЯК ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ  …стор.123

АРТИКУЛЕНКО О.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВОЗДАТНІСТЬ» ТА «ДІЄЗДАТНІСТЬ»
У ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  …стор.131

ЗУБИЦЬКА Л.М.
УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  …стор.137

Міжнародне право

ПЕКАР П.В., КЛИМЕНКО С.В.
РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНІВ АГРЕСІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ   …стор.146

КОРТУКОВА Т.О.
НОВІ ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВA ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ТРЕТIМИ КРAЇНAМИ У СФЕРI СПIЛЬНОЇ ІММIГРAЦIЙНОЇ ПОЛIТИКИ  …стор.154

Порівняльне право

ДІМІЧ А.В.
ДОСВІД ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ТА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ  …стор.161

Банківське та фінансове право

АНДРУЩЕНКО Г.С.
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  …стор.137

Рецензії, анотації

БАЛИНСЬКА О.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ГРИЦАЙ ІРИНИ ОЛЕГІВНИ «МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»   …стор.175

ЮЛДАШЕВ О.Х., СМУРИГІН Є.О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КЛЮЄВОЇ Є.М. «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ»  …стор.178