PDF-UNESCO-evro-perspektivy

Зміст журналу «Європейські перспективи» №4 2019

pdf-iconPDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №4 2019

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №4 2019

Теорія, історія держави і права

ТУРЯНСЬКИЙ Ю.І.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ …стор.5

ФАТХУТДІНОВ В.Г.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (1990 – 1998 рр.) …стор.10

ТЕРТИШНИК В.
СИНЕРГЕТИКА АБСУРДУ: НЕГАТИВНА СЕЛЕКЦІЯ
ТА ІНШІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА …стор.18

ШЕВЧЕНКО А.Є., СТАРОСТЮК А.В.
ВІДРОДЖЕННЯ ДОВІРИ ДО ПРАВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ДІЇ …стор.24

ТЕРЕМЦОВА Н.В., ЗАХАРЧЕНКО Р.О.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ДЕРЖАВІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ …стор.31

НАЗАРЕНКО О.А.
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ ЮРИДИЧНИХ НАУК …стор.37

НАУМЕНКО О.П.
ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОЗАХИСНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ …стор.41

АНТОШКІНА В.К.
ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ, ЩО МІСТЯТЬ ОЦІННІ ПОНЯТТЯ …стор.52

Адміністративне право

БОРТНИК Н.П., ПАРПАН У.М., МАЛЕЦЬ М.Р.
МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА МІГРАЦІЙНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ …стор.60

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Т.А.
ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ …стор.67

BURYAK Y.Y.
THEORETICAL BASES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROTECTION OF A PERSON’S INTERESTS IN PUBLIC ADMINISTRATION …стор.76

ВОЙТОВ Г.В.
ЛЕКСЕМА «КОРУПЦІЯ» У ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОМУ АПАРАТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АКТАХ ПРАВА …стор.82

СТАРИЧЕНКО А.О.
ПОНЯТТЯ «ОХОРОНА ПРАВ ДІТЕЙ» ЯК КАТЕГОРІЯ ЮВЕНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН …стор.91

ТКАЧЕНКО М.С.
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ …стор.96

АМЕЛІН О. Ю.
ДОСТУПНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ …стор.102

МАЙОРОВ В.В.
ДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ «ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ» ЧИ «ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ …стор.108

СКРИПЧЕНКО В/О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ТА ПРИРОДУ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА …стор.114

ШЕВЧЕНКО А.В.. ГІРСЬКИЙ Б.О.
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВИ СУДУ …стор.119

СТЕЛЬМАЩУК П.Я.
ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА КОРДОНОМ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ …стор.124

ІВАНЕЦЬ М.Я.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ …стор.129

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

БЄЛІКОВ К.А.
МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАПОБІГАННІ ВУЛИЧНИМ МАЙНОВИМ ЗЛОЧИНАМ …стор.134

МАСЛОВА Н.Г.
ІДЕОЛОГІЧНА (СВІТОГЛЯДНА) СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ РАДИКАЛІЗМУ В УКРАЇНІ …стор.140

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

КРАСНИК К.С.
ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ НА СІМ’Ю …стор.146

СПАСИБО В.В.
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН З АЕРОПОРТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ …стор.152

ФІЛОНОВА Ю.М.
ЗАХИСТ ПРАВ КOРИСТУВАЧА ЧУЖOЮ ЗЕМЕЛЬНOЮ ДIЛЯНКOЮ ДЛЯ СIЛЬСЬКOГOСПOДАРСЬКИХ ПOТРЕБ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ …стор.158

Інфорційне право та інформаційна безпека

ЛИСЕНКО С.О.
АНАЛІЗ ПРИРОДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИВИХ ТА НЕЖИВИХ ОБ`ЄКТІВ …стор.166

Міжнародне право

ШАХБАЗЯН К.С.
ДОКТРИНА У СФЕРІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНТЕРНЕТІ …стор.176

СЕГЕДА І.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ У ДЕРЖАВАХ МАГРИБУ (АЛЖИР, МАРОККО, ТУНІС) …стор.185

ОСТРОГЛЯД О.В.
РОЛЬ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У ДОКАЗУВАННІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ …стор.190

Філософія та психологія права

ЧЕРНОВСЬКИЙ О.К., ФЕДІНА А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ ЦИВІЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ  …стор.197

Конституційне право

КРАВЦОВА З.С.
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ …стор.205