Європейські перспективи. 2022. №3

PDF АРХІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. 2022. №3

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ОРТИНСЬКА Н.
МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ
стор. 5

ВЕРБА І.О.
ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
стор. 9

ЛЕБІДЬ Т.І.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
стор. 16

БЕЛІЧЕНКО О.В.
ПРАВОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ПИТАННЯ ПРАВОРОЗУМІННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
стор. 22

ГРЕНЬ Н.М.
ПРИНЦИП НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУДОВИХ ІНСТИТУЦІЯХ
стор. 27

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЛИЧЕНКО І.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ВЛАСНОСТІ
стор. 32

ЛЕГЕЗА Є.О., ВИНОГРАДОВА Н.Л.
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
стор. 38

ПОЛЯКОВ О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ НОТАРІУСАМИ
стор. 44

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КРУШИНСЬКИЙ С.А., НАЛУЦИШИН В.В.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕЙДЕРСТВОМ
стор. 48

КОЗЯРУК О.О.
СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО
СТ. 305 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
стор. 56

КРИЖАНОВСЬКИЙ А.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВОСУДДЯ
стор. 64

КУШПІТ В.П.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
стор. 71

ЦИЛЮРИК І.
ПІДГОТОВКА ДО ДОПИТУ МАЛОЛІТНЬОГО ПОТЕРПІЛОГО ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
стор. 79

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ВЛАСЕНКО Д.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ТА ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
стор. 87

ЩЕРБИНА Є.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПУБЛІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
стор. 93

POUR YAZDANKHAH MOJDEH
SDG 5, GLOBAL HEALTH AND WOMEN’S RIGHTS
стор. 99

ЛАРІН В.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
В КОНТЕКСТІ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄС
стор. 104

КОЖЕВНИКОВА В.О.
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
стор. 110

БІЛЕЦЬКА Л.М., ШВЕЦЬ В.О., МІХАТУЛІНА О.М.
РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ І ЙОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
стор. 115

ОЛІЩУК П.О.
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
ТА ПРАКТИКИ У СВІТЛІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
стор. 123

ПСИХОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

БАНДУРКА О.М., ЄВДОКІМОВА О.О.
ДОСВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОРГАНІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН:
ПСИХОЛОГО-ПРАВОВИЙ РАКУРС
стор. 129

МЕДИЧНЕ ПРАВО

ГАВРИШ А.С., ЛИТВИН Н.А.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
стор. 140

СУДОУСТРІЙ, АДВОКАТУРА, ПРОКУРАТУРА

КОВТУН С.О.
АНАЛІЗ ЗАКОНОПРОЄКТУ № 9055 З ОГЛЯДУ НА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
стор. 149

ОБГОВОРЕННЯ , ДИСКУСІЇ , АКТУАЛЬНО

СЕКРЕТАРЕВІ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ДАНІЛОВУ О. М. ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
стор. 154

НОВІЧЕНКО А.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВООХОРОННИХ ФУНКЦІЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 162

КОБЗЄВА Т.А., МИРГОРОД-КАРПОВА В.В.
ФІНАНСОВА ТА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
стор. 170

ТИХОНОВА О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КОЛЕКТИВУ АВТОРІВ В. І. ГАЛАГАНА, Р. М. ДУДАРЦЯ, С. С. ЧЕРНЯВСЬКОГО “КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ СТВОРЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ”
стор. 178

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ
КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 180

СКАЛЕЦЬКА З.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОЦІНКА БІОТЕРОРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ВОЄННИХ ДІЙ
стор. 187

ТАТАРИН Н.М.
ПОРЯДОК І ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВЕРСІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 191

ШИНКАРЬОВ Ю.В.
БОЙОВИЙ ІМУНІТЕТ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
стор. 196

ШАПОШНИК А.С.
ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
стор. 200

МУЗИЧУК О.М., НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О.
ДО ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОНТРАБАНДУ ТОВАРІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
стор. 211

СТАРЧЕНКО В.М.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАКОННОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
стор. 218

БОДНАР С.В.
ВИДИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
стор. 224

ВОСКОБОЙНІКОВ В.В.
ПОНЯТТЯ БІЗНЕСУ ЯК ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 230

ГОВОРУЩАК К.К.
НАУКОВИЙ ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
стор. 236