ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРЕСПЕКТИВИ 2020 №”

PDF АРХІВ:ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРЕСПЕКТИВИ 2020 №2

ЗМІСТ

ПРАВО

ТЕОРІЯ,ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

БАНДУРКА О.М., ГРЕЧЕНКО В.А.

МІЛІЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ССР У 1936 РОЦІ:
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ВРАХУВАТИ, УНИКНУТИ 

стор.5

ЖАРОВСЬКА І.М.
ПРАВОСУДДЯ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:
СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ

стор.11

ПИЛИПЕНКО В.П.
ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ РИМСЬКОГО СТАТУТУ
МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЩОДО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ
В ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ

стор.16

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЧЕРНОВСЬКИЙ О.К., ФЕДІНА А.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

стор.26

РУСЕЦЬКИЙ А.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

стор.34

ЯРМОЛЕНКО О.С.
ОБ’ЄКТ ПРАВОПОРУШЕННЯ У ВИДІ НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ
ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

стор.38

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Є.С.

ПРАВОВА ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ
«ЗЕЛЕНА КІМНАТА
»

стор.45

ПОТОПАЛЬСЬКИЙ С.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

стор.51

СЛОБОЖАНСЬКА Д.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЗИВАЧЕМ ПРАВ
ТА ОБОВ’ЯЗКІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 

стор.57

ГРОМ С.
ОСОБЛИВОСТІ НАКЛАДЕННЯ СТРОКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ 

стор.61

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЄВДОКІМЕНКО С.В., ЄВДОКІМЕНКО С.А.

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ 

стор.66

ОРТИНСЬКИЙ В.Л.

МОНІТОРИНГ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ, ЯК НЕГЛАСНА СЛІДЧА ДІЯ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

стор.71

ДАНЬШИН М.В., КОВАЛЬОВ Ю.Ю.
МОЖЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ
І ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НЕПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ФОРМІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

стор.77

КРЕТ Г.Р.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

стор.83

МАСЛОВА Н.Г.
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

стор.92

СЕМЕНИШИН М.О.
ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИМ
ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ 

стор.97

КОНДРАТОВ В.Г.
ПРО СУТНІСНІ ОЗНАКИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

стор.105

ПАНЬКО М.Є.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН,
ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

стор.111

ЯГОЛЬНИК О.М.
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ
НА ІНКАСАТОРІВ

стор. 117

ФУРСА В.В.
ВІК СЕКСУАЛЬНОЇ ЗГОДИ ТА ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ
ДОБРОВІЛЬНИХ СТАТЕВИХ ВІДНОСИН МІЖ НЕПОВНОЛІТНІМИ
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

стор.125

ЦИВІЛЬНЕ,ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

БРИНЧАК М.П.

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА СВОБОДИ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

стор.131

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

БОЛОННИЙ В.Т.

ПРАВОВА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ
НАФТИ ПРИ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ 

стор.138

ОБГОВОРЕННЯ,ДИСКУСІЇ,АКТУАЛЬНЕ

МОСЕЙЧУК А.І.

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ УСИНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМЦЕМ ДИТИНИ

стор.144

БАКАЇМ М.В.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ
ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

стор.150

ГАЧАК-ВЕЛИЧКО Л.А.
ПРОФІЛАКТИЧНА ФУНКЦІЯ СУДУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ

стор.156

ДОВГАНЬ Ю.А.
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЯК СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

стор.162

КУРІНСЬКИЙ О.Г.
ТЕРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА
УЧАСНИКА ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 

стор.167

СКОЧИЛЯС-ПАВЛІВ О.В.
ВИБОРЧІ СПОРИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ:
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

стор.173

ПОПОВ В.Ю.
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

стор.181

СЕМЧЕНКО О.В.
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯВИЩА НАЙМАНСТВА 

стор.187

Щиро вітаю керівництво та весь науково-педагогічний склад із нагоди 100-річчя підготовки у Харкові кадрів для системи правоохоронних органів

vitannia-Poroshenka

Продовжувати читання Щиро вітаю керівництво та весь науково-педагогічний склад із нагоди 100-річчя підготовки у Харкові кадрів для системи правоохоронних органів

Харківський національний університет внутрішніх справ відзначає важливий ювілей – сторіччя початку підготовки кадрів охоронців правопорядку в Харкові!

Продовжувати читання Харківський національний університет внутрішніх справ відзначає важливий ювілей – сторіччя початку підготовки кадрів охоронців правопорядку в Харкові!

Харкiвському нацiональному унiверситету внутрiшнiх справ – 100 років

vitannia-kuznetsova Продовжувати читання Харкiвському нацiональному унiверситету внутрiшнiх справ – 100 років

Шановні члени редакційної колегії міжнародного науково-практичного журналу «Європейські перспективи»!

Продовжувати читання Шановні члени редакційної колегії міжнародного науково-практичного журналу «Європейські перспективи»!

Журнал «ЄВРОПЕЙСЬКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» выходит на международный уровень

Редакция журнала «ЄВРОПЕЙСЬКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ», применяя принципы прозрачности, занимается распространением научного контента, включая данные об авторах, опубликованные ранее научные статьи, содержания, аннотации, ключевые слова и их полные тексты.

В этом месяце наш журнал успешно прошёл регистрацию в базе данных  2016 года Главного списка ICI World of Journals (the ICI Journals Master List database)  с использованием многомерной параметрической оценки.

logo-ici-journals

Паспорт журнала включает всю необходимую информацию о издателе, редакторах, области деятельности, и что, немаловажно, содержит коэффициент индексации в базе данных Главного списка ICI Мир Журналов. Продовжувати читання Журнал «ЄВРОПЕЙСЬКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» выходит на международный уровень

Шановні колеги • Dear colleagues!

Західно-регіональної асоціацією клубів ЮНЕСКО (засновник) спільно з співзасновниками Харківським національним університетом внутрішніх справ, Київським національним економічним університетом ім.В.Гетьмана, Міжрегіональною академією управління персоналом, Міністерством закордонних справ України, Дипломатичною академією України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка, Академією юридичних наук Молдови, Інститутом демократії Молдови в Міністерстві інформації України був зареєстрований журнал «Європейські перспективи» (Серія КВ №8205 від 11.12.2003р.).

The Western Regional Association of UNESCO Clubs (founder), together with the co-founders of the Kharkov National University of Internal Affairs, the Kiev National Economic University named after V.Getman, the Interregional Academy of Personnel Management, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the Diplomatic Academy of Ukraine, the National Institute for Strategic Studies, the Institute of International Relations KNU them. Shevchenko, Faculty of International Relations, LNU. I.Franca, the Academy of Juridical Sciences of Moldova, the Institute of Democracy of Moldova in the Ministry of Information of Ukraine, the magazine “European perspectives” was registered (KV series No. 8205 of 2003.12.11).

LOGO-ISSN   ISSN 2519-2299

Науково-практичний журнал «Європейські перспективи» являє собою періодичне друковане видання, що висвітлює актуальні теоретичні і практичні проблеми економіки та юриспруденції.

The scientific and practical journal “European perspectives” is a periodical printed publication that highlights the actual theoretical and practical problems of economics and jurisprudence. Продовжувати читання Шановні колеги • Dear colleagues!

Уважаемые коллеги!

Западно-региональной ассоциацией клу­бов ЮНЕСКО (учредитель) совместно с соучредителями Харьковским национальным университетом внутренних дел, Киевским наци­ональным экономическим университетом им.В.Гетьмана, Межрегиональной академией управ­ления персоналом, Министерством иностран­ных дел Украины, Дипломатической академией Украины, Национальным институтом стратеги­ческих исследований, Института международ­ных отношений КНУ им. Т.Шевченка, факультета международных отношений ЛНУ им. И.Франка, Академией юридических наук Молдовы, Институтом демократии Молдовы в Министерстве информации Украи­ны был зарегистрирован журнал «Европейские перспективы» (Серия КВ №8205  от 11.12.2003г.).

LOGO-ISSN   ISSN 2519-2299

Научно-практический журнал «Европей­ские перспективы» представляет собой периодическое печатное издание, освещающее актуальные теоретические и практические проблемы экономики и юриспруденции.

Продовжувати читання Уважаемые коллеги!