Європейські Перспективи. 2021. №1

Європейські перспективи. 2021. №1

ЗМІСТ

ПРАВО

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ГРЕНЬ Н.М.
ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ВІКОМ (НА ПРИКЛАДІ КАЗУСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

стор. 5

ПАРУТА О.В.
ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІ ЯК РЕПРЕЗЕНТАТОР РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

стор. 10

ПАВЛЕНКО В.С., КАГЛИНСЬКИЙ О.Є.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ СБУ: АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОПРОЄКТІВ

стор. 14

КОМАРНИЦЬКИЙ О.Л.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАСТОСУВАННЯ СУДОВОГО ШТРАФУ

стор. 21

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЛЕСЬКО Н.В., МАЛЕЦЬ М.Р.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

стор. 27

ЧЕРНОВСЬКИЙ О.К., ІЛ’ЮК Д.Д.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

стор. 34

СМАЗНА Т.М.
СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

стор. 40

БОРТНИК Н.П., ВІТИК О.Д.
ПРОКУРОР ЯК ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН ТА ДЕРЖАВИ В СУДІ:
ДОСВІД КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ

стор. 46

СКОЧИЛЯС-ПАВЛІВ О.В., СИДОР Н.Т.
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

стор. 53

БАКАЇМ М.В.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ПОДОЛАННІ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

стор. 60

БУДЗИК Б.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

стор. 69

ДОВГАНЬ Ю.А.
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

стор. 73

КРИМІНАЛЬНЕИ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАСАЙ В.Д., КОВАЛЬЧУК С.О.
УМОВИ ПЕРЕДАЧІ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

стор. 80

КРУПНОВА Л.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАХИСНИКА (АДВОКАТА) У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

стор. 88

ДАНЬШИН М.В., КОЛЕСНІК Г.Р., КОСТЕНКО М.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІСЦЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

стор. 94

ПРИЙМА Ю.І., КРИЖАНОВСЬКИЙ А.С., КАНЦІР В.С.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США

стор. 103

ОСМОЛЯН В.А.
ВИЗНАЧАЛЬНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА ОЗНАКАМИ ПІДРОБКИ БРЕНДУ

стор. 109

ФІЛІПЕНКО Н.Є.
ДО ПИТАННЯ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ

стор. 114

БЕЗГИНСЬКИЙ Ю.С.
ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

стор. 120

ЛАДАНІВСЬКА Н.
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОТЕРПІЛОГО ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
В ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

стор. 127

ПАНЬКО М.Є.
ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ОБСТАВИНА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ДОКАЗУВАННЮ

стор. 133

СТИРАНКА М.Б.
КАРАНІСТЬ СЕПАРАТИЗМУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

стор. 139

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

КАРПІНСЬКА Н.В.
ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ САНІТАРНИХ ТА ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ: ВИМОГИ СОТ ТА ЄС

стор. 145

ВОЛЕВСКИЙ Л.В.
ПРИЧИНЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

стор. 155

КЛЄЦ Т.С.
ТРУДОВА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТРУДОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

стор. 160

ПЕКАР А.О.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ: ПОНЯТТЯ І СПОСОБИ

стор. 167

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЄВДОКІМЕНКО С.В., ЄВДОКІМЕНКО С.А.
УГОДА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ – ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

стор. 174

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МАНИЗАДЕ Д.Ф.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА И БАГАЖА

стор. 182

ГЛАДШТЕЙН А.Л.
ЗАСОБИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ
У РЕГІОНАЛЬНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОДАХ

стор. 190

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

БАУЛА М.В.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В ПОСТМЕТАФІЗИЧНОМУ ДИСКУРСІ

стор. 200

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

БОНДАРЕНКО О.С., КУЛІШ А.М., МИРГОРОД-КАРПОВА В.В.
КОРУПЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА СУБ’ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ

стор. 208

БОДНАР С.В.
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

стор. 215

КОЛОБИЛІНА О.О.
ПРИНЦИПИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

стор. 221