Європейські Перспективи. 2021. №4

PDF АРХІВ: Європейські перспективи. 2021. №4

ЗМІСТ

ПРАВО

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ШУТАК І.Д.
ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ПОДОЛАННЯ МНОЖИННОГО ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

стор. 5

КРАВЧЕНКО В.В., ЖУРАВЕЛЬ Я.В., ХОВПУН О.С.
СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ
ТА ПЕРЕКОНАНЬ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

стор. 14

ЄРМАКОВА Г.С., ПОЛЕВИЙ В.І.
ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ПРАВА У РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

стор. 20

НОВІЧЕНКО А.
ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
В 1917 – 1921 РОКИ

стор. 26

КОЛОМІЄЦЬ В.М., ЗАЙЦЕВ М.М., ЧУНАКОВ Р.В.
ПЕРСПЕКТИВИ КОДИФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
У РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ

стор. 34

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВО

ЛИСЕНКО С.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИБОРУ МЕТОДІВ БЕЗПЕЧНОЇ
ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ. ШИФРУВАННЯ ЧИ ТОКЕНІЗАЦІЯ?

стор. 43

ЛИТВИН Н.А., СУБІНА Т.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

стор. 51

БУГА Г.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

стор. 57

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ГРИНЮК В.О.
ПРАВИЛО «ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА»: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ, НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

стор. 65

ПОДОЛЯКА А.М., ДЬОМІН Ю.М.
ПОВНОВАЖЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРОРІВ ЩОДО СКЛАДАННЯ ПРОТОКОЛІВ
ПРО ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

стор. 72

КАНЦІР В., СКРЕКЛЯ Л., КОНЧУК Н.
ОБ’ЄКТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКА, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ТА ВЕДЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ»

стор. 79

БУНДЗ Р.О.
МОНІТОРИНГ КРИМІНОГЕННИХ ДЕТЕРМІНАНТ ОСОБИСТОСТІ
НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ

стор. 84

ПАХНІН М.Л.
ВИКОРИСТАННЯ АБСТРАКТНОГО ТА КАЗУЇСТИЧНОГО ПРИЙОМІВ
ПРИ КОНСТРУЮВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СВОБОДИ СЛОВА ТА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

стор. 90

ПІСНИЙ Б.М., ПАСЄМЧУК С.С., ГОРБАЛЬ О.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОКРЕМІ РІЗНОВИДИ ПРОПАГАНДИ

стор. 96

САДУЛА Л.М., ГРИШУТІН А.А., ГРИШУТІНА В.Р.
СЕПАРАТИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ

стор. 101

ЦИЛЮРИК І.
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІМУНІТЕТУ СВІДКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

стор. 107

ШАЙ Р.
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ:
ЇХ СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ І ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

стор. 114

ШЕВЧУК Н.В., ЩЕБЕЛЬ А.І., ГЕВКО О.О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НОТАРІУСА ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ,
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.365-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

стор. 120

ШУТКА В.Я.
МІЖНАРОДНІ-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ
У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ДІТЕЙ

стор. 125

ЯКОВЛЕВА Т.К.
ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЧИНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

стор. 132

БАРАН А.В.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

стор. 138

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ХАТНЮК Н.С., ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ СТОРІН
У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

стор. 142

РУБАН О.О.
ОСОБЛИВОСТІ УСУСЕННЯ ВІД ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ ЗА УКРАЇНСЬКИМ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

стор. 151

ЛАРІН В.О.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

стор. 157

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

РУДАНЕЦЬКА О.С., МУЗИКА Я.І.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ДЕОНТОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

стор. 164

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЩЕРБАКОВ В.В.
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ВИХОДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
З ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

стор. 170

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ДАСЮК В.В.
ВИДИ ТА МОДЕЛІ КОРУПЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ

стор. 176

ВИШНЕВСЬКИЙ В.П., ГОНЧАРЕНКО Л.А., ТИМЧЕНКО О.В.
ЗАГОСТРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В УМОВАХ КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ
ТА ЗА КОРДОНОМ: КРІЗЬ ПРИЗМУ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

стор. 183

КОБКО Є.В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА,
ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
стор. 190

ЧЕРКАССЬКИЙ Р.А.
ДОСВІД США У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ МИТНИМИ ОРГАНАМИ

стор. 196

ТЕТЕРЯТНИК Г.К.
ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

стор. 202

КОРНЄВ О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ СЛУЖБОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
стор. 211

СМАГЛЮК С.В.
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННІСТЮ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 217