Європейські перспективи. 2023. №2

PDF АРХІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. 2023. №2

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ЖАРОВСЬКА І.М., ОРТИНСЬКА Н.В.
АГРЕСІЯ, РАСИЗМ, КСЕНОФОБІЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕТНІЧНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ
стор. 5

КУДІН С.В., МАЦЕЛИК М.О., ГРИГОРЧУК М.В.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНОГО АПАРАТУ 1920-1930 РОКІВ (на прикладі роботи міліції Донеччини та Луганщини)
стор. 10

МОСКАЛЮК О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІСТОРИЧНОГО ТА ТЕЛЕОЛОГІЧНОГО СПОСОБІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ
стор. 16

ГАЙОВИЙ К.Д.
РОЗВИТОК КОНДИКЦІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПРАВІ
стор. 21

ВОЛОВЕЦЬ С.І., КАНЦІР В.С.
УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ НА ФОРПОСТІ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ
стор. 27

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЖУКОВА Є.О.
ПРАВОВІ ОЗНАКИ СПРИЯЛЬНОГО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
стор. 35

БРЕНИЧ І.Р.
МЕХАНІЗМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
стор. 40

КЛИМОВИЧ Н.
СУДОВІ ОРГАНИ ЯК ЧАСТИНА ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ РЕГІОНАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
стор. 46

ЛІСОЙВАН Я.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ
стор. 53

ЖИДОВЦЕВА О.С.
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЖІНКИ В ГЕТЬМАНЩИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – ХVІІІ СТ.
стор. 60

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЛЕМЕХА Р.І.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОПАГАНДУ КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТИЧНОГО (НАЦИСТСЬКОГО) ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ
стор. 65

КУШПІТ В.П., ЮЗВА Х.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАСИЛЬСТВА ЯК СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ДІЯННЯ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
стор. 69

БАНДУРКА С.С.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВУ ТА МОТИВАЦІЇ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ
стор. 74

САПАРОВА А.О., ТОМАШОВ Є.Є.
МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
стор. 83

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

КОССАК В.М., ГЕРЦ А.А.
МІСЦЕ ДОГОВОРУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ
стор. 88

ЖУРАВЕЛЬ О.Є.
ПРОЦЕС РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ІЗ ЗАСУДЖЕНОЮ ОСОБОЮ
стор. 93

ТКАЧЕНКО О.В., ЧУЧВАГА К.П.
ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ПАРАДИГМІ ЗАГАЛЬНОГО ВЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
стор. 101

КАРАМШУК Д.О., ПАНФІЛОВА Ю.М.
ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЗАСТАВИ ЯК ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО РЕЧОВОГО ПРАВА
стор. 109

НЕТРЕБКО Д.О.
ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТНА БУДОВА ПРАВОЧИНУ
стор. 113

РАСЬКО Ю.О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ДОГОВОРУ В СПОЖИВЧИХ ДОГОВОРАХ УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
стор. 119

КУШНІР В.С.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДМЕЖУВАННЯ ДАРУВАННЯ ВІД ПОЖЕРТВИ: ДОГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
стор. 127

ОСТРОВСЬКИЙ А.М.
ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ
стор. 132

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ХАТНЮК Н.С., ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО:
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ПОЛОЖЕНЬ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
стор. 139

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАВИН С.Я.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В РАМКАХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
стор. 145

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ЗАЙЧУК О., ГРЕЧЕНКО В.
ДЕРЖАВА І АДВОКАТУРА: ЄДНІСТЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ (З приводу монографії Сергія Бандурки «Держава і адвокатура в системі захисту прав і свобод людини в Україні: історико-правовий вимір: монографія. Х.: Майдан, 2022. 452 с.)
стор. 156

ШЕВЧЕНКО А.Є., СТАРОСТЮК А.В.
СОЦІАЛЬНО-АКСІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВА РЕТРОСПЕКТИВА
стор. 163

МУЗИЧУК О.М., ЛУК’ЯНЕНКО C.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОРУПЦІЇ ТА КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ
стор. 167

ЯЦЕНКО Ф.П.
СУТНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ЯК ОБ’ЄКТУ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)
стор. 172

БАРАШ Л.Є.
ТАКТИКА ОГЛЯДУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННИХ ДІЙ З ПЛАТІЖНИМИ ЗАСОБАМИ
стор. 178

ЧЕРЕВКО К.О.
КРИМІНАЛЬНА СУБКУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР РАДИКАЛІЗАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
стор. 185

ДУМЧИКОВ М.О., ЯНІШЕВСЬКА К.Д.
ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН «УКРОБОРОНПРОМ» ЯК УПОВНОВАЖЕНИЙ СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ З УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
стор. 192

ДЕМИДЕНКО Н.М.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
стор. 198

ПОНОМАРЕНКО Т.О.
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРОСВІТНИЦТВА
стор. 203

МАКСИМОВА Л.О.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
стор. 208

CОБОЛЬ Є.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
стор. 216

ВОЮЦЬКА В.С.
ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
стор. 221

ТОРЯНИК В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
стор. 228

МИРГОРОД В.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ МТД В УКРАЇНІ
стор. 234