UNESCO-evro-perspektivy

Шановні колеги • Dear colleagues!

Західно-регіональної асоціацією клубів ЮНЕСКО (засновник) спільно з співзасновниками Харківським національним університетом внутрішніх справ, Київським національним економічним університетом ім.В.Гетьмана, Міжрегіональною академією управління персоналом, Міністерством закордонних справ України, Дипломатичною академією України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка, Академією юридичних наук Молдови, Інститутом демократії Молдови в Міністерстві інформації України був зареєстрований журнал «Європейські перспективи» (Серія КВ №8205 від 11.12.2003р.).

The Western Regional Association of UNESCO Clubs (founder), together with the co-founders of the Kharkov National University of Internal Affairs, the Kiev National Economic University named after V.Getman, the Interregional Academy of Personnel Management, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the Diplomatic Academy of Ukraine, the National Institute for Strategic Studies, the Institute of International Relations KNU them. Shevchenko, Faculty of International Relations, LNU. I.Franca, the Academy of Juridical Sciences of Moldova, the Institute of Democracy of Moldova in the Ministry of Information of Ukraine, the magazine “European perspectives” was registered (KV series No. 8205 of 2003.12.11).

LOGO-ISSN   ISSN 2519-2299

Науково-практичний журнал «Європейські перспективи» являє собою періодичне друковане видання, що висвітлює актуальні теоретичні і практичні проблеми економіки та юриспруденції.

The scientific and practical journal “European perspectives” is a periodical printed publication that highlights the actual theoretical and practical problems of economics and jurisprudence.

Періодичність – поквартально
Тираж – 1250 примірників. Обсяг видання 24-25 умовних друкованих аркушів (200-220 стор.)

Periodicity – quarterly
The circulation is 1250 copies. The volume of publication of 24-25 conventional printed sheets (200-220 pages)

Тематика журналу охоплює широкий спектр наукових досліджень, що проводяться в різних галузях економіки і права, зачіпає актуальні питання чинного законодавства та практики його застосування. У журналі публікуються статті провідних вчених і практичних працівників наукових установ і вищих навчальних закладів, державних органів України та інших держав.

The journal covers a wide range of scientific research conducted in various sectors of the economy and law, touches on topical issues of the current legislation and practice of its application. The journal publishes articles by leading scientists and practitioners of scientific institutions and universities, state bodies of Ukraine and other states.

Стаття, опублікована в журналі «Європейські перспективи», вважається публікацією в фаховому виданні зарубіжної держави згідно п.2.1 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 91112 від 17.10.12 року.

The article published in the journal “European perspectives” is considered a publication in a professional publication of a foreign state in accordance with p. 2.1. The order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “On the publication of the results of dissertations for the academic degrees of a doctor and candidate of sciences” No. 91112 of October 17, 2012

Постанова президії ВАК України №1-05 / 6 від 06.10.10р. (22.12.2016 – перереєстрація), журнал включено до переліку наукових видань, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт з економічних і юридичних наук.

Decree of the Presidium of the HAC of Ukraine № 1-05 / 6 from 06/10/10 g (12/22/2016 –  re-registration) magazine included in the list of the Scientific publications in kotorыh publykuyutsya Main Results dyssertatsyonnыh works on the Economic and juridical sciences.

Ми шукаємо нових партнерів і готові обговорити та підписати умови договору співпраці.

We are looking for new partners and are ready to discuss and sign the terms and conditions of cooperation.