Європейські Перспективи. 2021. №3

CONTENT/UPLOADS3-2021.PDF

ЗМІСТ

ПРАВО

ТЕОРІЯ,ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

БАНДУРКА О.М., ГРЕЧЕНКО В.А.
ДОСВІД ТА ВИСНОВКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР У 1948 РОЦІ

стор. 5

ОРТИНСЬКА Н.
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

стор. 15

АМЕЛІН О.Ю.
КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

стор. 19

ЧУДИК Н.
ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИБОРЧОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

стор. 26

НОВІЧЕНКО А.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД ВЗАЄМОДІЇ
ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

стор. 31

СІРКО Л.П.
ГЕНДЕРНО-ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА ЯК УМОВА
ФОРМУВАННЯ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

стор. 40

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

АРТЕМЕНКО О.В., ЛИТВИН Н.А.
ЕКСПЕРТИЗА ЯК ДОДАТКОВА ГАРАНТІЯ
ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

стор. 46

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИДИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

стор. 53

ФРАНЧУК Т.А.
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ
У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ДЕРЖАВНОЮ ПРИКОРДОННОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇН
И

стор. 59

УСТИМЕНКО Б.М.
ДЕЯКІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
У СФЕРІ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ
ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ НА МОРІ

стор. 66

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КРЕТ Г.Р.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО ДОЗВІЛ
НА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

стор. 76

КРАВЧУК О.В., ТУРОВЕЦЬ Ю.М., ГАЮР І.Й.
ВИЗНАЧАЛЬНІ АСПЕКТИ У ТАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ, ПРИЗНАЧЕННЯ
ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

стор. 83

КОПАНЧУК В.О.
ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА НОРМА
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ ОГЛЯДІ ТВАРИН
У ПРОВАДЖЕННЯХ ПО ЗАБРУДНЕННЮ ДОВКІЛЛЯ

стор. 91

ПАХНІН М.Л.
ПРОТИДІЯ КРИМІНОГЕННИМ ВПЛИВАМ
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

стор. 98

МАЛИНОВСЬКА Т.М.
«ЗЕЛЕНА КІМНАТА» ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА РОБОТИ З ДІТЬМИ,
ЩО ПОТЕРПІЛИ ВІД СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВ
А

стор. 103

ЖУЧЕНКО Є.Ю.
ЗАРУБІЖНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КРИМІНОЛОГІЧНОГО ГАРАНТУВАННЯ
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

стор. 108

БУТЕНКО В.Б.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СИСТЕМУ
СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

стор. 115

ОЛІЙНИК Х.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТА СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ПОЛЯГАЮТЬ У ПРОПАГАНДІ,
ПЛАНУВАННІ, ПІДГОТОВЦІ, РОЗВ’ЯЗУВАННІ ТА ВЕДЕННІ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ

стор. 121

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ГРАБ М.І.
ЗНАЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

стор. 127

РОМАНУХА О.М.
ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ

стор. 131

КЛЄЦ Т.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ,
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

стор. 138

DADASHOV E.T.
APPROVAL OF THE CONTRACT OF PURCHASE
AND SALE OF REAL ESTATE

стор. 145

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ДАВИДЮК Х.В.
ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

стор. 151

МАМЕДОВ Ю.Е.
ПРАВА ЛЮДИНИ В ІСЛАМСЬКОМУ СВІТІ

стор. 160

СЛОВО МОЛОДИМ ВЧЕНИМ

ЛЕВКО В.
ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ЯКОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ
ОБІГУ ДИТЯЧОЇ ПОРНОГРАФІЇ В КОНТЕКСТІ КОНВЕНЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ

стор. 16

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕНННЯ, АКТУАЛЬНО

BISYUK O.S., SOKOLOVSKA N.V., SOKOLOVSKA P.V.
GENESIS OF DEVELOPMENT OF GENDER DISCRIMINATION
IN UKRAINE AND GREAT BRITAIN

стор. 175

СЕНИК С.В.
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАСАДА
ДЛЯ УХВАЛЕННЯ ЗАКОННИХ СУДОВИХ АКТІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

стор. 182

НАДЬОН В.В.
ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ
ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ)

стор. 190

ГЕРАСИМЧУК Р.В.
ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

стор. 198

САВЧУК Р.М.
АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДОВІРИ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

стор. 204

ЧАНЦЕВА А.О.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

стор. 209