Європейські перспективи. 2023. №4

PDF АРХІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. 2023. №4

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

СОКОЛОВ О.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ
стор. 5

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЖУРАВЛЬОВ Д.В., ХРИСТИНЧЕНКО Н.П.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
стор. 11

ЩЕРБИНА Є.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
стор. 17

СЛИЗЧЕНКО Д.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
стор. 22

БОКОВ І.Д.
ЩОДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ
стор. 28

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ТРИНЬОВА Я.О.
СУЧАСНЕ АНТИТЕРОРИСТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ДЕЯКІ ЙОГО АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
стор. 35

ЯРМИШ Н.М., ЯРМИШ О.Н.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА ПОЧАТКУ 1960-х рр.
стор. 45

КРИЖАНОВСЬКИЙ А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ВИДАЧІ З УКРАЇНИ /ЕКСТРАДИЦІЇ/
стор. 55

ШАЙ Р.Я.
ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 61

БАРАНЯК В.М.
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ: ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ
стор. 65

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ТА ПЕНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 69

БОРИСОВА О.В.
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
стор. 76

ГАНДЖА І.А.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 82

МЕХЕД О.В.
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 88

ОЛІЙНИК Д.
ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
стор. 94

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

SOSNA A.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF DEALER ACTIVITIES AND DEALER RELATIONSHIPS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: THEORETICAL ASPECT
стор. 99

МОЖДЕ П.
ОСНОВНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В УКРАЇНІ НА СЬОГОДНІ ДЛЯ ЖІНОК
стор. 105

СЕРЕДА О.Г., МИТЧИК Д.Р.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
стор. 111

ПОРИЦЬКА Ю.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МЕДІАЦІЇ ПРИ РОЗГЛЯДІ ТРУДОВИХ СПОРІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
стор. 120

ЩЕРБАКОВА Н.В., НОСАЧ О.Л.
ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
стор. 126

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ФУРСА В.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ «OPENLABYRINTH» В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
стор. 137

МУЗИЧУК О.М., НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
стор.143

ЯКОВЕЦЬ І.С.
ДОСТУП ДО ЛІКУВАННЯ ЯК ПРАВО ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
стор. 150

ЯНІШЕВСЬКА К.Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
стор. 154

КРАВЧУК М.Ю.
РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В ІНФОРМАТИВНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор. 160

СЛОМА В.М.
ПОНЯТТЯ МЕДІАБЕЛЬНОСТІ СПОРУ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇЇ КРИТЕРІЇ
стор. 165

ЗАЙЦЕВА-КАЛАУР І.В.
ДОГОВІР ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (NDA) ЯК ГАРАНТІЯ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
стор. 172

КАЛАУР І., ГЕВКО В.
ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ОСОБОЮ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА НА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА ТА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ
стор. 179