Європейські Перспективи. 2021. №2

ЗМІСТ

Європейські Перспективи. 2021. №2

ПРАВО

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ЖАРОВСЬКА І.М.
СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ НАЛЕЖНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
У СФЕРІ ПРАЦІ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

стор. 5

ГРЕНЬ Н.М.
РОЗРІЗНЕННЯ МІЖ ПОКОЛІННЯМИ ЯК ПІДҐРУНТЯ
ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ

стор. 10

ПАВЛЕНКО В.П.
ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ ДЕРЖАВИ: МІЖНАРОДНІ
Й КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

стор. 15

ПАРУТА О.В.
ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АСЕРТИВНОСТІ
ЯК ПРОЯВУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

стор. 20

МАМЕДОВА Г.Ч.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОСУДАРСТВА
И ЭКОНОМИКИ В AЗЕРБАЙДЖАНЕ

стор. 26

КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ С.Г.
СПІВВІДНОШЕННЯ ЄКПЛ ТА ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ
В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ

стор. 32

MEHDIYEV P.A.
THE CONCEPT AND CONTENT OF THE RIGHT TO PROFESSIONAL LEGAL ASSISTANCE

стор. 39

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

СИНЯВСЬКА А.В.
СТАНОВЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
В США ТА В УКРАЇНІ

стор. 44

КУДЕРСЬКА І.О.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОХОРОНИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ………………………………………….48

БОЙКО О.М.
ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА:
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

стор. 56

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАНЦІР В.С., КУШПІТ В.П., ЦИЛЮРИК І.І.
ВЕКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

стор.63

КОВАЛЕНКО В.В.
ПРЕДМЕТ ТА ОБСТАНОВКА ЯК ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

стор. 69

МАЄТНИЙ М.І.
МОДЕЛІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ГАРАНТУВАННЯ
БЕЗПЕКИ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

стор. 77

НОВИЦЬКИЙ В.Я.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ
В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

стор. 84

ДЕМЧИШИН Д.А.
ОСНОВНИЙ БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ ХУЛІГАНСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

стор. 92

ЩЕРБІНА А.В.
ПОНЯТТЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ
ТА СОЦІАЛЬНА-ПРАВОВА НЕОБХІДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ЇЇ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

стор. 100

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ХOДЄЄВA Н.В.
СПІВВІДНOШEННЯ ПУБЛІЧНИХ ТA ПРИВAТНИХ ІНТEРEСІВ ПРИ ЗДІЙСНEННІ ПРAВA
НA МEДИЧНУ ТAЄМНИЦЮ ТA ПРAВA РOБOТOДAВЦЯ НA OТРИМAННЯ ІНФOРМAЦІЇ
ПРO СТAН ЗДOРOВ’Я ПРAЦІВНИКA

стор. 108

ЧУЙКОВА В.Ю., ГОНЧАРОВА А.В.
СПАДКУВАННЯ НА ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

стор. 114

ПРИХОЖАНОВ В.О., ХАЛИЛОВА Г.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

стор. 120

FARAJOVA Q.I.
THE ROLE OF INTERNATIONAL LEGAL ACTS
IN THE IMPLEMENTATION OF PROPERTY RIGHTS

стор. 126

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КИСІЛЬ О.В.
ПРОБЛЕМА ЗАБОРОНИ СМЕРТНОЇ КАРИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

стор. 131

МОКАНИК М.Р.
ОБОВ’ЯЗКОВА ВАКЦИНАЦІЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ТА ПРАВО НА ПОВАГУ
ДО ПРИВАТНОГО І СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ (СТАТТЯ 8 ЄКПЛ)

стор. 137

ПАРХОМЕНКО А.Ю.
ЕЛЕКТРОННІ ПОДАТКОВІ ДЕКЛАРАЦІЇ В УКРАЇНІ
ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

стор. 144

ГИРМАН Д.О., ЖУРАВЕЛЬ Д.В., ІСАКОВА І.В.
СУТНІСТЬ ДОКТРИНИ «ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА» КРІЗЬ ПРИЗМУ
ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ

стор. 150

МІШУСТІНА К.Д.
ПОНЯТТЯ ГІДНОСТІ В РОЗУМІННІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

стор. 156

СМУШАК Д.Р.
ДОТРИМАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ОСНООПОЛОЖНИХ ПРАВ
ТА СВОБОД ПІДСУДНИХ В УМОВАХ ТРИМАННЯ У СКЛЯНИХ «БОКСАХ» В СУДАХ

стор. 161

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ГОЛОВІНА В.А., ГОРДІЄНКО С.К.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОСТУПУ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ

стор. 167

ПРАВОВА ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ВИЗНАЧЕНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ РОЗМЕЖУВАННЯ
З ПРАВОВОЮ КАТЕГОРІЄЮ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ

стор. 175

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

КУЗІВ І.-М.І., ПІЦЬ Л.С.
ВАЖЛИВІСТЬ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ФАХІВЦЯ
стор. 181

ЧУДИК Н.
СТАБІЛЬНІСТЬ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
стор. 184

КАНЦІР В.С.
МОНІТОРИНГ ОКРЕМИХ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ ПЛАТФОРМ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОПАГАНДУ, ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ
стор. 190

БЕРЛАЧ А.І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ
ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
стор. 194

ЗАТОЛОЧНИЙ В.
ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 371 КК УКРАЇНИ
стор. 201

САВЧУК Р.М.
МОНІТОРИНГ ЗВІТІВ, ПРОВЕДЕННЯ НАРАД ТА МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
стор. 206

ГУЛАК О.В.
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА ПОЗИТИВНА ДИСКРИМІНАЦІЯ: ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
стор. 212