Європейські перспективи. 2023. №3

PDF АРХІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. 2023. №3

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПАВЛИКІВСЬКИЙ В.І., ЮРТАЄВА К.В., ЗАВАЛЬНИЙ М.В.
АВТОМАТИЗОВАНІ ТА АВТОНОМНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ НА АВТОШЛЯХАХ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 5

НОВІЧЕНКО А.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
стор. 18

ТИХОНОВА Д.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
стор. 24

ДИШЛЕВА О.І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОРОЗУМІННЯ СУДОВОГО РОЗСУДУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
стор. 30

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЮХНО О.О., СТРОК І.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ЗЛОЧИНАХ ЩОДО ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ
стор. 37

БАНДУРКА С.
ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ
стор. 47

ГУРБАНОВА К.Ш.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ФОРМАЛЬНЫЕ (ПРАВОВЫЕ) ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
стор. 57

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ В.І., ПОПОВИЧ Т.Г., ДЕРЕВЯНКО Б.В.
ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ
стор. 64

ДЕНИСЮК М.М.
ВПЛИВ ВІЙНИ НА БУЛІНГ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
стор. 72

ОЛІЙНИК А.М.
СТАН КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ТА КРИМІНАЛЬНО-СТАТИСТИЧНИЙ ВИМІР
стор. 81

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

КОСТЮЧЕНКО О.Є.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
стор. 91

МЕЛЬНИК А.
ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА ЯК ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ГАРАНТУВАННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЯКІ БУДУТЬ СПОРУДЖЕНІ В МАЙБУТНЬОМУ»
стор. 97

ПОПОВА С.О., ПОПОВ В.А.
ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 103

ГРАБИЛЬНІКОВА О.А.
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
стор. 111

САПАРОВА А.О., ПАСТУШЕНКО А.О.
ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ ЯК ПОЧАТКОВИЙ МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН
стор. 119

ШАМА Н.П.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ
стор. 124

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАМІНСЬКА Н.В., ДЕМИДЕНКО В.О.
СТАЛИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК: МІЖНАРОДНІ, КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ
стор. 133

ШОСТАК Д.І.
ОХОРОНА СВІТОВОГО ОКЕАНУ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор. 141

КОСЕНКО О.М., КРИЖАНІВСЬКА А.В., НАЙДА А.А.
СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА СВІТОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
стор. 149

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

БЕЛІЧЕНКО О.В.
ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПРАВОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
стор. 157

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

МУЗИЧУК О.М., РУСЕЦЬКИЙ А.А.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАОХОЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
стор. 162

ГОЦ-ЯКОВЛЄВА О.В.
МЕДІАЦІЯ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ
стор. 168

БЕРЧЕНКО Г.В., ТКАЧЕНКО Є.В.
ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
стор. 174

ГУСАРОВ С.М.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПІДРОЗДІЛАМИ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
стор. 179

МОРГУНОВ О.А., КОЛЕСНИК М.О.
ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
стор. 186

ОРЛОВ Ю.В.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
стор. 191

ЗВОНАРЬОВ О.Ю.
ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
стор. 199

ОСАДЧИЙ Ю.Г.
КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
стор. 206

ДЕМЕНТОВ В.О., ЛУК’ЯНИХІН В.О., КОБКО Р.В.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ВИКЛИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
стор. 211

НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О., ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ЯК КЛЮЧОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХІВЦІВ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ
стор. 217

ДУМЧИКОВ М.О.
ВИДИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ
стор. 222

ЯНІШЕВСЬКА К.Д.
ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ ЮРИДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
стор. 228

ВАСИЛЬЧЕНКО О.П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ТА НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ
стор. 234

ПРИСЯЖНЮК О.А.
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
стор. 240